sk en de

Čo je prihlásenie vozidla?

Prihlásenie vozidla znamená jeho registráciu na dopravnom inšpektoráte polície. Túto registráciu je povinný vykonať vlastník motorového vozidla do 15 dní od jeho nadobudnutia. Pri registrácii je vlastník vozidla povinný uviesť aj držiteľa, samozrejme spravidla je to on sám. Rozdiel medzi vlastníkom a držiteľom je možné najlepšie vysvetliť na príklade auta, ktoré ste si kúpili na lízing. Po dobu splácania vozidla (napr. 3 roky) je majiteľom vozidla lízingová spoločnosť a vy ste počas tejto doby držiteľ. V skutočnosti na vozidle nejazdia zamestnanci lízigovej spoločnosti, ale máte ho v držbe a používate ho práve vy. Vlastníkom vozidla može byť fyzická osoba (občan) nad 15 rokov, alebo firma so sídom na území Slovenskej republiky.

Prihlásenie vozidla prebieha na dopravnom inšpektoráte v mieste trvalého bydliska, prípadne sídla firmy alebo občana, ktorý je držiteľom vozidla. Pred samotným vykonaním administratívnych úkonov v kancelárii, je potrebné vozidlo pristaviť (zvyčajne pred budovu polície) na kontrolu výrobných čísiel. Po kontrole vám poverený policajt opečiatkuje vypísanú žiadosť, s ktorou sa presuniete do budovy polície. Tu je treba počkať kým sa dostanete na rad a potom podáte policajtovi pri okienku žiadosť (podľa typu prihlásenia), technický preukaz a dalšie doklady.

Druhy prihlásení, poplatkov ako aj zoznam dokladov, ktoré budete k prihláseniu potrebovať, najdete nižšie. Poradíme vám aj ako sa vyhnúť nekonečnému čakaniu v rade na polícii alebo na chodbe úradu dopravy.
 

Mám záujem o službu
Online poistenie vozidiel

 

Poistenie vozidiel

Nechajte sa zastupovať pri prihlasovaní vozidla

Ak ste práve nadobudli vytúžené vozidlo a nemáte na čakanie v radoch čas, naše služby sú tu práve pre Vás. Možno máte trvalý pobyt v inom meste ako je vaša práca, možno si nechcete vyberať dovolenku. Tešte sa z auta ihneď a nekazte si radosť čakaním v rade na polícii. Všetky administratívne úkony spojené s prihlásením auta vybavíme za vás aj spolu s uzavretím PZP.
Prihlásenie vozidla nemusíte absolvovať osobne. Radi vám s prihlásením auta pomôžeme. Spoľahnite sa na nás a vyplňte splnomocnenie na prepis inou osobou. Váš podpis na splnomocnení musí byť overený notárom. Preberáme na seba všetku zodpovednosť za prihlásenie vozidla a všetky potrebné úkony vykonáme za vás.
 

Podrobne o prihlasovaní vozidla

Prihlásenie nového auta

Po kúpe nového auta musia vaše kroky smerovať na políciu. Auto musíte prihlásiť do evidencie najneskôr do 15 dní od jeho nadobunutia. Pri prihlásení nového vozidla vám policajt fyzicky vozidlo nebude kontrolovať, preto ho na políciu pristavovať nemusíte.

Ak si chcete prihlásenie nového auta vykonávať sami, pripravte si nasledujúce dokumenty:

· vyplnenú žiadosť,
· osvedčenie o evidencii časť II,
· doklad o nadobudnutí vozidla - faktúra, leasingová zmluva,
· potvrdenie o PZP (povinné zmluvné poistenie),
· doklad totožnosti (OP, nie pas – nie je tam adresa vášho trvalého pobytu),
· ak nie ste vlastník ale držiteľ, potrebujete od vlastníka notársky overené splnomocnenie
· ak ste podnikateľ, prineste originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
· ak zastupujete firmu, potrebujete splnomocnenie od konateľa spoločnosti
· ak ste kupovali vozidlo na lízing potrebujete overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti,
· ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť tzv. COC doklad (certifikát o konformite),
· správny poplatok

Ak máte záujem o zrýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii, pripravte si poplatok 30,-€ a budete ju mať do dvoch pracovných dní.

Nemôžete prihlásiť auto osobne? Žiadny problém. Na základe vášho úradne overeného súhlasu prihlásime auto za vás.

Zmena (prepis) v rámci okresu

Nastáva vtedy, keď pôvodný vlastník a nový majiteľ (kupujúci a predávajúci) majú trvalé bydlisko (sídlo) v tom istom meste (okrese). Pri prepise vozidla musia byť obaja prítomní.

Ak si chcete prepis auta vykonávať sami, pripravte si nasledujúce dokumenty:

· starý majiteľ musí vypísať - odhlásenie,
· nový majiteľ vypíše žiadosť o prihlásenie,
· obaja predložia doklad totožnosti (OP),
· ak je starý alebo nový majiteľ vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
· ak zastupujete firmu, je potrebné predložiť notársky overené splnomocnenie.
· osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
· čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
· nový majiteľ predloží doklad o uzavretí povinného zmluvného poistenia (PZP),
· správny poplatok (33,-€)

Ak máte záujem o zrýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii, pripravte si poplatok 30,-€ a budete ju mať do dvoch pracovných dní.
Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie 165,50€.

Nemôžete prihlásiť auto osobne? Žiadny problém. Na základe vášho úradne overeného súhlasu prihlásime auto za vás.


Prihlásenie auta z iného okresu

Po zakúpení auta z iného okresu ste ako nový majiteľ povinný do 15 dní od kúpy prihlásiť auto na polícii a umožniť porovnať údaje nachádzajúce sa priamo na vozidle spolu s údajmi v dokladom.

Ak si prihlasovanie auta z iného okresu chcete vybaviť sami, musíte predložiť tieto doklady:

· vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
· osvedčenie o evidencii časť II so zápisom odhlásenia, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla,
· čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
· pôvodné tabuľky s evidenčným číslom (ŠPZ),
· potvrdenie o uzatvorení poistení zodpovednosti za škodu (PZP),
· doklad totožnosti (OP),
· ak ste podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
· ak zastupujete podnikateľský subjekt splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
· ak ste vozidlo nestihli prihlásiť do 15 dní od nadobudnutia, aj doklad, ktorý náležite zdôvodní prečo ste tak neurobili
· ak ste vozidlo nestihli prihlásiť ani do 30 dní od jeho nadobudnutia, aj odborný posudok o kontrole originality (KO) vozidla, nie starší ako 15 dní, s výsledkom "spôsobilé" (v tomto prípade nemusíte vozidlo pristaviť na kontrolu výrobných čísiel ),

V prípade prihlásenia vozidla z iného okresu zaplatíte správny poplatok vo výške hodnote 66,- €.

Nemôžete prihlásiť auto osobne? Žiadny problém. Na základe vášho úradne overeného súhlasu prihlásime auto za vás.
 

Prihlásenie dovezeného auta
 

Prihlásenie dovezeného vozidla zo zahraničia je trosku komplikovanejší, časovo náročnejší proces a drahší proces.

Ak ste sa rozhodli prihlasovanie dovezeného auta vybaviť sami, musíte postupovať následovne:

· najprv vybavte preklady dokladov o nadobudnutí (kúpno-predajnej zmluvy alebo faktúry), zahraničného technického preukazu, odhlásenia vozidla z evidencie cudzieho štátu
· absolvujte kontrolu originality (KO)
· absolvujte STK (nie je potrebná, ak máte platnú z cudzieho štátu) Doporučenie: Vybavte si radšej novú, pretože ak STK z cudzieho štátu platí ešte napr. 5 mesiacov a za preklad tejto listiny zaplatíte cca 20,- €, treba o 5 mesiacov ísť s vozidlom na STK znovu. Ak si vybavíte novú STK hneď po dovoze, zaplatíte do 40,- € a máte 2 roky pokoj
· absolvujte emisnú kontrolu (EK) Táto nie je potrebná, ak máte platnú z cudzieho štátu. Doporučenie: Platí to isté ako u STK. Ak je platná EK na pár mesiacov, vybavte si radšej novú.
· Keď máte vyššie uvedené veci vybavené, musíte zahájiť konanie na úrade dopravy a čakať na vystavenie čistopisu technického preukazu (lehota je 30 dní)
· Keď máte v ruke čistopis technického preukazu, môžete ísť vozidlo prihlásiť do evidencie na Dopravný inšpektorát Policajného zboru


Na DI je potrebné predložiť tieto dokumenty:

· vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
· osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy,
· rozhodnutie obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia, toto rozhodnutie sa na účely prihlásenia vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla,
· potvrdenie o poistení PZP,
· platný doklad totožnosti (OP),
· ak ste podnikateľ a vozidlo chcete prihlásiť na svoju firmu, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
· ak prihlásenie vybavujete pre firmu, ktorej nie ste štatutárnym zástupcom, budete potrebovať notársky overené splnomocnenie,
· osvedčenie o zhode vozidla COC vydané výrobcom vozidla v prípade ak sa jedná o nové vozidlo
Správny poplatok za prihlásenie dovezeného vozidla zo zahraničia je 33 €. Ak by ste mali záujem o zrýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii do dvoch pracovných dní, bude vás to stáť 30,-€.

Vozidlo prešlo kontrolou originality, takže nemusí byť pristavené na dopravnom inšpektoráte na kontrolu výrobných čísiel.

Nemôžete prihlásiť auto osobne? Žiadny problém. Na základe vášho úradne overeného súhlasu prihlásime auto za vás.

 

Prihlásenie dočasne odhláseného vozidla

Tento prípad nastáva, keď ste pred časom svoje vozidlo dočasne odhlásili. Začínate na obvodnom úrade, kde vám na základe vašej žiadosti a uhradení správneho poplatku 5,-€ vydajú rozhodnutie. Vrátia vám ŠPZ, osvedčenie o evidencii vozidla a čipovú kartu, ak bola vydaná. So všetkými dokladmi sa vydáte na dopravný inšpektorát, kde ešte vyplníte takzvanú malú žiadosť o prihlásenie vozidla a vozidlo bude bez poplatku opať prijaté do aktívnej evidencie motorových vozidiel.

Prihlásenie vozidla nemusíte absolvovať osobne. Radi vám s prihlásením auta pomôžeme. Spoľahnite sa na nás a vyplňte splnomocnenie na prepis inou osobou. Váš podpis na splnomocnení musí byť overený notárom. Preberáme na seba všetku zodpovednosť za prihlásenie vozidla a všetky potrebné úkony vykonáme za vás. Dajte nám cez kontaktný formulár vedieť, v ktorom okrese potrebujete prihlásenie vozidla vykonať a náš zástupca vás bude v krátkom čase kontaktovať.